Преструктуриране на бизнеса

Помощ на слабопредставящи се компании

Оперативно преструктуриране
Финансово преструктуриране
Мониторинг на компанията
Консултиране на кредитори
Управление при несъстоятелност (ликвидация)
Управление на кризи